SSH

秘密鍵から公開鍵を作る

ssh-keygen -y -f ~/.ssh/id_rsa > id_rsa.pub

当たり前だが公開鍵から秘密鍵は作れない。

known_hostの削除

ssh-keygen -R "192.168.101.50"

鍵のコピー

ssh host
mkdir -p ~/.ssh; cat >> ~/.ssh/authorized_keys
 -> とやっていたのを
ssh-copy-id -i <identity_file> <user>@<host>
でコピーできる。-iは省略していい。

スクリプトでパスワード入力をスキップ

sshpass
sshpass -p 'password' ssh -o StrictHostKeyChecking=no kanai@example.com